„Sigurica“ nudi opciju prijevremene isplate ukoliko postoje koeficijenti/kvote za dati događaj/tip. Ako ne postoje parametri za izračun "Sigurice" sistem nije u mogućnosti ponuditi prijevremenu isplatu. Sistem obračuna se oslanja na zadatu matematičku formulu koja u osnovi kalkuliše korelacije između koeficijenata na određenom događaju u datom trenutku.